2008-05-22 11:43:02# 135. lþ.#F 106.#4. fundur. Öryggi raforkuvirkja, neysluveitna og raffanga., til 11:44:04| A gert 23 8:17
[prenta uppsett í dálka] 106. fundur, 135. lþ.

Öryggi raforkuvirkja, neysluveitna og raffanga, frh. 3. umr.

Stjfrv., 541. mál (löggilding á rafverktökum). --- Þskj. 1000, brtt. 987.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:43]

Brtt. 987 samþ. með 40 shlj. atkv.

Frv., svo breytt, samþ. með 39 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, AtlG, ÁÓÁ, ÁI, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁÞS, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjH, BjörkG, EMS, GMJ, GSB, GAK, GSv, HerdÞ, HöskÞ, IllG, JBjarn, JónG, JM, KVM, KaJúl, KÓ, KolH, KHG, KÞJ, ÓN, PHB, RR, SKK, SF, SJS, SVÓ, ÞSveinb.

24 þm. (ÁJ, ÁMM, BjörgvS, BBj, EKG, EBS, GHH, GuðbH, GÞÞ, GÁ, HHj, ISG, JóhS, KLM, LB, MS, PN, REÁ, StB, VS, ÞKG, ÞBack, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.