2008-05-22 11:44:06# 135. lþ.#F 106.#5. fundur. Hlutafélög og einkahlutafélög., til 11:44:35| A gert 23 15:54
[prenta uppsett í dálka] 106. fundur, 135. lþ.

Hlutafélög og einkahlutafélög, frh. 3. umr.

Stjfrv., 468. mál (einföldun reglna um greiðslu hlutafjár í öðru en reiðufé, EES-reglur o.fl.). --- Þskj. 1001.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:44]

Frv. samþ. með 39 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, AtlG, ÁÓÁ, ÁI, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjH, BjörkG, EMS, GMJ, GSB, GAK, GSv, HerdÞ, HöskÞ, IllG, JBjarn, JónG, JM, KVM, KaJúl, KÓ, KolH, KHG, KÞJ, LB, ÓN, PHB, RR, SKK, SF, SJS, SVÓ, ÞSveinb.

24 þm. (ÁJ, ÁMM, ÁÞS, BjörgvS, BBj, EKG, EBS, GHH, GuðbH, GÞÞ, GÁ, HHj, ISG, JóhS, KLM, MS, PN, REÁ, StB, VS, ÞKG, ÞBack, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.