2008-05-22 11:44:37# 135. lþ.#F 106.#6. fundur. Ráðstöfun andvirðis vatnsréttinda kristfjárjarðanna Merkis og Arnarhóls., til 11:45:22| A gert 23 15:54
[prenta uppsett í dálka] 106. fundur, 135. lþ.

Ráðstöfun andvirðis vatnsréttinda kristfjárjarðanna Merkis og Arnarhóls, frh. 3. umr.

Stjfrv., 516. mál. --- Þskj. 817.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:45]

Frv. samþ. með 33 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, AtlG, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörkG, EMS, GMJ, GSB, GAK, GSv, HerdÞ, HöskÞ, IllG, JónG, JM, KVM, KaJúl, KÓ, KHG, KÞJ, LB, ÓN, PHB, RR, SKK, SF, SVÓ, ÞSveinb.

4 þm. (ÁI, ÁPÁ, KolH, SJS) greiddu ekki atkv.

26 þm. (ÁJ, ÁMM, ÁÞS, BjH, BjörgvS, BBj, EKG, EBS, GHH, GuðbH, GÞÞ, GÁ, HHj, ISG, JóhS, JBjarn, KLM, MS, PN, REÁ, StB, VS, ÞKG, ÞBack, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.