2008-05-22 11:45:54# 135. lþ.#F 106.#8. fundur. Hlutafélög og einkahlutafélög., til 11:46:20| A gert 23 15:54
[prenta uppsett í dálka] 106. fundur, 135. lþ.

Hlutafélög og einkahlutafélög, frh. 3. umr.

Stjfrv., 525. mál (EES-reglur, rafræn skráning upplýsinga). --- Þskj. 826.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:46]

Frv. samþ. með 37 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, AtlG, ÁÓÁ, ÁI, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjörkG, EMS, GMJ, GSB, GAK, GSv, HerdÞ, HöskÞ, IllG, JBjarn, JónG, JM, KVM, KaJúl, KÓ, KolH, KHG, KÞJ, LB, ÓN, PHB, RR, SKK, SF, SJS, SVÓ, ÞSveinb.

26 þm. (ÁJ, ÁMM, ÁÞS, BjarnB, BjH, BjörgvS, BBj, EKG, EBS, GHH, GuðbH, GÞÞ, GÁ, HHj, ISG, JóhS, KLM, MS, PN, REÁ, StB, VS, ÞKG, ÞBack, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.