2008-05-28 20:53:25# 135. lþ.#F 112.#6. fundur. Rafræn eignarskráning verðbréfa., til 20:53:36| A gert 18 11:57
[prenta uppsett í dálka] 112. fundur, 135. lþ.

Rafræn eignarskráning verðbréfa, frh. 3. umr.

Stjfrv., 476. mál (viðskipti með verðbréf í erlendri mynt). --- Þskj. 758.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[20:53]

Frv. samþ. með 49 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, AtlG, ÁÓÁ, ÁI, ÁKÓ, ÁMM, ÁÞS, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BjarnB, BjH, BjörkG, BBj, EKG, EMS, GHH, GMJ, GuðbH, GAK, GÞÞ, GÁ, GSv, HHj, HerdÞ, HöskÞ, ISG, JóhS, JBjarn, JónG, JM, KaJúl, KÓ, KolH, KHG, LB, MS, ÓN, PN, PHB, REÁ, RR, RGuðb, SKK, SF, StB, VS, ÞSveinb, ÞBack.

14 þm. (ÁPÁ, ÁJ, BJJ, BjörgvS, EBS, GSB, IllG, KVM, KÞJ, KLM, SJS, SVÓ, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.