2008-05-29 15:00:22# 135. lþ.#F 113.#18. fundur. Aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka., til 15:00:52| A gert 18 13:10
[prenta uppsett í dálka] 113. fundur, 135. lþ.

Aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, frh. 3. umr.

Stjfrv., 539. mál (aukið eftirlit og skráningarskylda). --- Þskj. 1191.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:00]

Frv. samþ. með 55 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, AtlG, ÁÓÁ, ÁI, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁMM, ÁÞS, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjH, BjörgvS, BjörkG, EKG, EMS, EBS, GMJ, GuðbH, GAK, GÞÞ, GÁ, GSv, HHj, HerdÞ, HöskÞ, IllG, JóhS, JBjarn, JónG, JM, KaJúl, KÓ, KolH, KHG, KÞJ, KLM, LB, MS, ÓN, PN, PHB, REÁ, RR, RGuðb, SKK, SF, SVÓ, StB, VS, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.

8 þm. (ÁJ, BBj, GHH, GSB, ISG, KVM, SJS, ÖS) fjarstaddir.