2008-05-29 21:01:40# 135. lþ.#F 113.#25. fundur. Leikskólar., til 21:05:59| A gert 3 8:40
[prenta uppsett í dálka] 113. fundur, 135. lþ.

Leikskólar, frh. 3. umr.

Stjfrv., 287. mál (heildarlög). --- Þskj. 1113, brtt. 1127 og 1214.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[21:04]

[21:02]

Kolbrún Halldórsdóttir (um atkvæðagreiðslu):


Brtt. 1127,1 felld með 39:13 atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁI, ÁÞS, BJJ, HöskÞ, JBjarn, KolH, MS, PN, SF, VS, ÞBack, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BjarnB, BjörkG, BBj, EKG, EBS, GHH, GMJ, GuðbH, GAK, GÞÞ, GSv, HHj, HerdÞ, IllG, ISG, JóhS, JM, KaJúl, KHG, KÞJ, KLM, LB, ÓN, PHB, REÁ, RR, RGuðb, SKK, SVÓ, StB, ÞSveinb, ÖS.

11 þm. (ÁJ, ÁMM, BjH, BjörgvS, EMS, GSB, GÁ, JónG, KVM, KÓ, SJS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[21:03]

Kolbrún Halldórsdóttir:


Brtt. 1127,2 felld með 36:9 atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁI, ÁÞS, JBjarn, KolH, PN, RR, ÞBack, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BjarnB, BjörkG, BBj, EKG, EBS, GHH, GuðbH, GAK, GÞÞ, GSv, HHj, HerdÞ, IllG, ISG, JóhS, JM, KaJúl, KHG, KÞJ, KLM, LB, ÓN, PHB, REÁ, RGuðb, SKK, StB, ÞSveinb, ÖS.

6 þm. (BJJ, GMJ, HöskÞ, MS, SF, VS) greiddu ekki atkv.

12 þm. (ÁJ, ÁMM, BjH, BjörgvS, EMS, GSB, GÁ, JónG, KVM, KÓ, SJS, SVÓ) fjarstaddir.

Brtt. 1214 felld með 35:8 atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁI, ÁÞS, JBjarn, KolH, PN, ÞBack, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁMöl, BÁ, BjarnB, BjörkG, BBj, EKG, EBS, GHH, GuðbH, GÞÞ, GSv, HHj, HerdÞ, IllG, ISG, JóhS, JM, KaJúl, KHG, KÞJ, KLM, LB, ÓN, PHB, REÁ, RR, RGuðb, SKK, StB, ÞSveinb, ÖS.

6 þm. (BJJ, GMJ, HöskÞ, MS, SF, VS) greiddu ekki atkv.

14 þm. (ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BjH, BjörgvS, EMS, GSB, GAK, GÁ, JónG, KVM, KÓ, SJS, SVÓ) fjarstaddir.

Frv. samþ. með 51 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, AtlG, ÁÓÁ, ÁI, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁÞS, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörkG, BBj, EKG, EBS, GHH, GMJ, GuðbH, GAK, GÞÞ, GSv, HHj, HerdÞ, HöskÞ, IllG, ISG, JóhS, JBjarn, JM, KaJúl, KolH, KHG, KÞJ, KLM, LB, MS, ÓN, PN, PHB, REÁ, RR, RGuðb, SKK, SF, StB, VS, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

12 þm. (ÁJ, ÁMM, BjH, BjörgvS, EMS, GSB, GÁ, JónG, KVM, KÓ, SJS, SVÓ) fjarstaddir.