2008-05-29 22:13:25# 135. lþ.#F 114.#7. fundur. Breytt fyrirkomulag á skráningu og þinglýsingu skipa., til 22:13:40| A gert 19 8:6
[prenta uppsett í dálka] 114. fundur, 135. lþ.

Breytt fyrirkomulag á skráningu og þinglýsingu skipa, frh. 3. umr.

Stjfrv., 521. mál (samræmdur þinglýsingargagnagrunnur). --- Þskj. 822.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[22:13]

Frv. samþ. með 50 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, AtlG, ÁÓÁ, ÁI, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁÞS, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörkG, BBj, EKG, EBS, GHH, GMJ, GuðbH, GAK, GÞÞ, GSv, HHj, HerdÞ, IllG, ISG, JóhS, JBjarn, JM, KaJúl, KolH, KHG, KÞJ, KLM, LB, MS, ÓN, PN, PHB, REÁ, RR, RGuðb, SKK, SF, SVÓ, StB, VS, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.

13 þm. (ÁJ, ÁMM, BjH, BjörgvS, EMS, GSB, GÁ, HöskÞ, JónG, KVM, KÓ, SJS, ÖS) fjarstaddir.