2008-05-30 00:45:38# 135. lþ.#F 114.#11. fundur. Lyfjalög., til 00:55:10| A gert 19 8:6
[prenta uppsett í dálka] 114. fundur, 135. lþ.

Lyfjalög, frh. 2. umr.

Stjfrv., 464. mál (aukin samkeppni, lyfjaverð o.fl.). --- Þskj. 738, nál. 1163 og 1209, brtt. 1164.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[00:49]

1. gr. samþ. með 53 shlj. atkv.

Brtt. 1164,1.a samþ. með 47:6 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁÞS, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörkG, BBj, EKG, EBS, GHH, GMJ, GuðbH, GAK, GÞÞ, GSv, HHj, HerdÞ, HöskÞ, IllG, ISG, JóhS, JónG, JM, KaJúl, KHG, KÞJ, KLM, LB, MS, ÓN, PN, PHB, REÁ, RR, RGuðb, SKK, SF, SVÓ, StB, VS, ÞSveinb, ÖS.
nei:
AtlG, ÁI, JBjarn, KolH, ÞBack, ÖJ.

10 þm. (ÁJ, ÁMM, BjH, BjörgvS, EMS, GSB, GÁ, KVM, KÓ, SJS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[00:51]

Þuríður Backman:


Brtt. 1164,1.b samþ. með 51 shlj. atkv.

2. gr., svo breytt, samþ. með 45 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörkG, BBj, EKG, EBS, GHH, GMJ, GuðbH, GAK, GÞÞ, GSv, HHj, HerdÞ, HöskÞ, IllG, ISG, JóhS, JónG, JM, KaJúl, KHG, KÞJ, KLM, LB, MS, ÓN, PHB, REÁ, RR, RGuðb, SKK, SF, SVÓ, StB, VS, ÞSveinb, ÖS.

7 þm. (AtlG, ÁI, ÁÞS, JBjarn, KolH, PN, ÖJ) greiddu ekki atkv.

11 þm. (ÁJ, ÁMM, BjH, BjörgvS, EMS, GSB, GÁ, KVM, KÓ, SJS, ÞBack) fjarstaddir.

3.--8. gr. samþ. með 51 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, AtlG, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁÞS, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörkG, BBj, EKG, EBS, GHH, GMJ, GuðbH, GAK, GÞÞ, GSv, HHj, HerdÞ, HöskÞ, IllG, ISG, JóhS, JBjarn, JónG, JM, KaJúl, KolH, KHG, KÞJ, KLM, LB, MS, ÓN, PN, PHB, REÁ, RR, RGuðb, SKK, SF, SVÓ, StB, VS, ÞSveinb, ÖJ, ÖS.

2 þm. (ÁI, ÞBack) greiddu ekki atkv.

10 þm. (ÁJ, ÁMM, BjH, BjörgvS, EMS, GSB, GÁ, KVM, KÓ, SJS) fjarstaddir.

Brtt. 1164,2--3 samþ. með 45 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁÞS, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörkG, BBj, EKG, EBS, GHH, GMJ, GuðbH, GAK, GÞÞ, GSv, HHj, HerdÞ, HöskÞ, IllG, ISG, JóhS, JónG, JM, KaJúl, KHG, KÞJ, KLM, MS, ÓN, PHB, REÁ, RR, RGuðb, SKK, SF, SVÓ, StB, VS, ÞSveinb, ÖS.

7 þm. (AtlG, ÁI, JBjarn, KolH, PN, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

11 þm. (ÁJ, ÁMM, BjH, BjörgvS, EMS, GSB, GÁ, KVM, KÓ, LB, SJS) fjarstaddir.

9.--10. gr., svo breyttar, samþ. með 42 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörkG, BBj, EKG, EBS, GHH, GMJ, GuðbH, GAK, GÞÞ, GSv, HHj, HerdÞ, IllG, ISG, JóhS, JónG, JM, KaJúl, KHG, KÞJ, KLM, LB, ÓN, PHB, REÁ, RR, RGuðb, SKK, SF, SVÓ, StB, ÞSveinb, ÖS.

11 þm. (AtlG, ÁI, ÁÞS, HöskÞ, JBjarn, KolH, MS, PN, VS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

10 þm. (ÁJ, ÁMM, BjH, BjörgvS, EMS, GSB, GÁ, KVM, KÓ, SJS) fjarstaddir.

11.--13. gr. og ákv. til brb. samþ. með 53 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.