2008-05-30 01:00:05# 135. lþ.#F 114.#19. fundur. Lánasjóður íslenskra námsmanna., til 01:00:28| A gert 19 8:6
[prenta uppsett í dálka] 114. fundur, 135. lþ.

Lánasjóður íslenskra námsmanna, frh. 3. umr.

Stjfrv., 545. mál (búsetuskilyrði, EES-ríkisborgarar). --- Þskj. 1253.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[01:00]

Frv. samþ. með 53 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, AtlG, ÁÓÁ, ÁI, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁÞS, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörkG, BBj, EKG, EBS, GHH, GMJ, GuðbH, GAK, GÞÞ, GSv, HHj, HerdÞ, HöskÞ, IllG, ISG, JóhS, JBjarn, JónG, JM, KaJúl, KolH, KHG, KÞJ, KLM, LB, MS, ÓN, PN, PHB, REÁ, RR, RGuðb, SKK, SF, SVÓ, StB, VS, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

10 þm. (ÁJ, ÁMM, BjH, BjörgvS, EMS, GSB, GÁ, KVM, KÓ, SJS) fjarstaddir.