2008-05-30 01:00:30# 135. lþ.#F 114.#20. fundur. Opinberir háskólar., til 01:01:21| A gert 3 9:48
[prenta uppsett í dálka] 114. fundur, 135. lþ.

Opinberir háskólar, frh. 3. umr.

Stjfrv., 546. mál (heildarlög). --- Þskj. 1254, brtt. 1248.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[01:01]

Brtt. 1248 samþ. með 43 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörkG, BBj, EKG, EBS, GHH, GMJ, GuðbH, GAK, GÞÞ, GSv, HHj, HerdÞ, IllG, ISG, JóhS, JónG, JM, KaJúl, KHG, KÞJ, KLM, LB, MS, ÓN, PHB, REÁ, RR, RGuðb, SKK, SVÓ, StB, VS, ÞSveinb, ÖS.

10 þm. (AtlG, ÁI, ÁÞS, HöskÞ, JBjarn, KolH, PN, SF, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

10 þm. (ÁJ, ÁMM, BjH, BjörgvS, EMS, GSB, GÁ, KVM, KÓ, SJS) fjarstaddir.

Frv., svo breytt, samþ. með 40 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BjarnB, BjörkG, BBj, EKG, EBS, GHH, GMJ, GuðbH, GAK, GÞÞ, GSv, HHj, HerdÞ, IllG, ISG, JóhS, JónG, JM, KaJúl, KHG, KÞJ, KLM, LB, ÓN, PHB, REÁ, RR, RGuðb, SKK, SVÓ, StB, ÞSveinb, ÖS.

13 þm. (AtlG, ÁI, ÁÞS, BJJ, HöskÞ, JBjarn, KolH, MS, PN, SF, VS, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

10 þm. (ÁJ, ÁMM, BjH, BjörgvS, EMS, GSB, GÁ, KVM, KÓ, SJS) fjarstaddir.