2008-05-30 01:51:52# 135. lþ.#F 115.#1. fundur. Lyfjalög., til 01:52:12| A gert 24 9:48
[prenta uppsett í dálka] 115. fundur, 135. lþ.

Lyfjalög, frh. 3. umr.

Stjfrv., 464. mál (aukin samkeppni, lyfjaverð o.fl.). --- Þskj. 1273.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[01:52]

Frv. samþ. með 47 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁJ, ÁÞS, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörkG, BBj, EKG, EBS, GMJ, GuðbH, GÞÞ, GSv, HHj, HerdÞ, HöskÞ, IllG, ISG, JóhS, JBjarn, JónG, JM, KaJúl, KHG, KÞJ, KLM, LB, MS, ÓN, PHB, REÁ, RR, RGuðb, SKK, SF, SVÓ, StB, VS, ÞSveinb, ÖJ, ÖS.

3 þm. (ÁI, PN, ÞBack) greiddu ekki atkv.

13 þm. (AtlG, ÁMM, BjH, BjörgvS, EMS, GHH, GSB, GAK, GÁ, KVM, KÓ, KolH, SJS) fjarstaddir.