2008-05-30 01:54:32# 135. lþ.#F 115.#6. fundur. Vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum., til 01:54:45| A gert 24 9:48
[prenta uppsett í dálka] 115. fundur, 135. lþ.

Vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum, frh. 3. umr.

Stjfrv., 477. mál (hækkun gjalds fyrir veiðikort). --- Þskj. 759.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[01:54]

Frv. samþ. með 53 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, AtlG, ÁÓÁ, ÁI, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁJ, ÁÞS, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjarnB, BjörkG, BBj, EKG, EBS, GHH, GMJ, GuðbH, GAK, GÞÞ, GSv, HHj, HerdÞ, HöskÞ, IllG, ISG, JóhS, JBjarn, JónG, JM, KaJúl, KolH, KHG, KÞJ, KLM, LB, ÓN, PN, PHB, REÁ, RR, RGuðb, SKK, SF, SVÓ, StB, VS, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

10 þm. (ÁMM, BjH, BjörgvS, EMS, GSB, GÁ, KVM, KÓ, MS, SJS) fjarstaddir.