Útbýting 135. þingi, 106. fundi 2008-05-22 13:32:27, gert 23 15:54

Breyting á lögum á auðlinda- og orkusviði, 432. mál, nál. meiri hluta iðnn., þskj. 1062; brtt. meiri hluta iðnn., þskj. 1063.

Breyting á samningi um takmörkun ábyrgðar á sjóréttarkröfum, 498. mál, nál. utanrmn., þskj. 1064.

Fæðingar- og foreldraorlof, 387. mál, frhnál. meiri hluta fél.- og trn., þskj. 1065; brtt. meiri hluta fél.- og trn., þskj. 1066.

Meðferð einkamála, 232. mál, nál. allshn., þskj. 1067.

Samkeppnisstaða fyrirtækja í eigu ríkis og sveitarfélaga, 16. mál, nál. meiri hluta viðskn., þskj. 1068.

Utanferðir ráðherra frá myndun núverandi ríkisstjórnar, 560. mál, svar forsrh., þskj. 1072.