Útbýting 135. þingi, 106. fundi 2008-05-23 01:17:32, gert 23 15:54

Breyting á lögum á auðlinda- og orkusviði, 432. mál, nál. 1. minni hluta iðnn., þskj. 1087.

Opinberir háskólar, 546. mál, nál. meiri hluta menntmn., þskj. 1088; brtt. meiri hluta menntmn., þskj. 1089.