2008-09-12 12:03:28# 135. lþ.#F 123.#5. fundur. Þjóðskjalasafn Íslands., til 12:04:21| A gert 26 9:9
[prenta uppsett í dálka] 123. fundur, 135. lþ.

Þjóðskjalasafn Íslands, frh. 3. umr.

Stjfrv., 544. mál (rafræn gagna- og skjalasöfn o.fl.). --- Þskj. 1355.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[12:04]

Frv. samþ. með 42 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁI, ÁKÓ, ÁÞS, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BjörkG, EKG, EBS, GHH, GSB, GAK, GÞÞ, GStein, GSv, HHj, HöskÞ, ISG, JBjarn, JónG, JM, KVM, KJak, KaJúl, KÓ, KolH, KHG, KÞJ, KLM, LB, MS, ÓN, PHB, REÁ, RR, SÖE, SKK, VS, ÞBack, ÖJ.

21 þm. (ALJ, ÁJ, ÁMM, BJJ, BjarnB, BjH, BjörgvS, BBj, EMS, GMJ, GuðbH, GÁ, HerdÞ, IllG, JóhS, SJS, SVÓ, StB, ÞKG, ÞSveinb, ÖS) fjarstaddur.