2007-10-18 17:22:25# 135. lþ.#F 12.#1. fundur. Tilfærsla verkefna innan Stjórnarráðs Íslands., til 17:24:50| A gert 13 13:4
[prenta uppsett í dálka] 12. fundur, 135. lþ.

Tilfærsla verkefna innan Stjórnarráðs Íslands, frh. 1. umr.

Stjfrv., 130. mál (breyting ýmissa laga). --- Þskj. 131.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[17:22]

Frv. vísað til 2. umr. með 39 shlj. atkv.

Frv. vísað til allshn. með 34 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁI, ÁKÓ, ÁÞS, ÁMöl, BjarnB, BjH, BjörkG, BBj, BVG, GHH, GMJ, GuðbH, GAK, GStein, GÁ, HHj, HöskÞ, IllG, JónG, JM, KaJúl, KÓ, KolH, KHG, KÞJ, KLM, LB, MS, ÓN, REÁ, VS, ÞI, ÖS.

29 þm. (ÁÓÁ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BÁ, BJJ, BjörgvS, EKG, EMS, EBS, GSB, GÞÞ, GSv, HerdÞ, ISG, JóhS, JBjarn, KVM, KJak, PHB, RR, SKK, SF, SVÓ, StB, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ) fjarstaddir.

2 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[17:23]

Árni Þór Sigurðsson:


[17:24]

Birgir Ármannsson: