2007-12-06 18:43:41# 135. lþ.#F 38.#4. fundur. Lánasýsla ríkisins., til 18:44:21| A gert 7 9:25
[prenta uppsett í dálka] 38. fundur, 135. lþ.

Lánasýsla ríkisins, frh. 3. umr.

Stjfrv., 87. mál (afnám stofnunarinnar og flutningur verkefna til Seðlabanka Íslands). --- Þskj. 379.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[18:44]

Frv. samþ. með 42 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, AtlG, ÁI, ÁPÁ, ÁMM, ÁÞS, ÁRJ, BÁ, BjarnB, DSk, EKG, EBS, GHH, GMJ, GuðbH, GSB, GSv, HHj, IllG, JóhS, JBjarn, JónG, JHák, KaJúl, KÓ, KolH, KHG, KÞJ, LB, ÓN, PHB, REÁ, RR, SKK, SF, SJS, StB, ÞKG, ÞKM, ÞSveinb, ÖJ, ÖS.

21 þm. (ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁJ, ÁMöl, BJJ, BjH, BjörgvS, BjörkG, BBj, EMS, GÞÞ, GÁ, HerdÞ, HöskÞ, ISG, JM, KVM, KJak, KLM, MS, SVÓ) fjarstaddur.