2007-12-06 19:00:26# 135. lþ.#F 38.#15. fundur. Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 125/2007, um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn., til 19:04:01| A gert 7 9:25
[prenta uppsett í dálka] 38. fundur, 135. lþ.

Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 125/2007, um breytingu á XX. viðauka við EES-samninginn, frh. síðari umr.

Stjtill., 268. mál. --- Þskj. 298, nál. 396.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[19:03]

[19:00]

Steingrímur J. Sigfússon (um atkvæðagreiðslu):


Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Till. samþ. með 41 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁI, ÁPÁ, ÁMM, ÁÞS, ÁRJ, BÁ, BjarnB, DSk, EKG, EBS, GHH, GMJ, GuðbH, GSB, GSv, HHj, IllG, JóhS, JBjarn, JónG, JHák, JM, KaJúl, KÓ, KolH, KHG, KÞJ, LB, ÓN, PHB, RR, SKK, SF, SJS, StB, ÞKG, ÞKM, ÞSveinb, ÖJ, ÖS.

22 þm. (AtlG, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁJ, ÁMöl, BJJ, BjH, BjörgvS, BjörkG, BBj, EMS, GÞÞ, GÁ, HerdÞ, HöskÞ, ISG, KVM, KJak, KLM, MS, REÁ, SVÓ) fjarstaddir.