2007-12-10 15:34:48# 135. lþ.#F 40.#9. fundur. Veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands., til 15:35:14| A gert 10 18:31
[prenta uppsett í dálka] 40. fundur, 135. lþ.

Veiðar í fiskveiðilandhelgi Íslands, frh. 3. umr.

Stjfrv., 90. mál (friðun hafsvæða). --- Þskj. 90.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:35]

Frv. samþ. með 45 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁI, ÁKÓ, ÁJ, ÁMM, ÁÞS, ÁMöl, BÁ, BjarnB, BjH, BjörgvS, BjörkG, BBj, DSk, EKG, EMS, EBS, GHH, GuðbH, GSB, GÞÞ, GÁ, GSv, HHj, JóhS, JBjarn, JónG, JHák, KÓ, KLM, LB, MS, ÓN, PHB, RR, SKK, SF, SJS, SVÓ, StB, TH, ÞKG, ÖJ, ÖS.

5 þm. (AtlG, GMJ, JM, KHG, ÞKM) greiddu ekki atkv.

13 þm. (ÁPÁ, ÁRJ, BJJ, HerdÞ, HöskÞ, IllG, ISG, KVM, KJak, KaJúl, KolH, KÞJ, REÁ) fjarstaddir.