2007-12-13 16:04:58# 135. lþ.#F 43.#9. fundur. Olíugjald og kílómetragjald., til 16:06:02| A gert 14 15:59
[prenta uppsett í dálka] 43. fundur, 135. lþ.

Olíugjald og kílómetragjald, frh. 3. umr.

Stjfrv., 231. mál (ótímabundin lækkun olíugjalds og kílómetragjalds). --- Þskj. 250 (með áorðn. breyt. á þskj. 417).

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:05]

Frv. samþ. með 47 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, AtlG, ÁÓÁ, ÁI, ÁKÓ, ÁJ, ÁÞS, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BjarnB, BjörgvS, BjörkG, EMS, EBS, GHH, GuðbH, GSB, HHj, HerdÞ, HöskÞ, IllG, ISG, JóhS, JBjarn, JónG, JM, KVM, KaJúl, KÓ, KolH, KHG, KÞJ, LB, MS, ÓN, PHB, REÁ, RR, SKK, SF, StB, TH, VS, ÞKM, ÞBack, ÖJ.

16 þm. (ÁPÁ, ÁMM, BJJ, BjH, BBj, EKG, GMJ, GÞÞ, GÁ, GSv, KJak, KLM, SJS, SVÓ, ÞKG, ÖS) fjarstaddir.