2007-12-14 16:57:54# 135. lþ.#F 45.#3. fundur. Almannatryggingar o.fl., til 17:00:15| A gert 19 11:36
[prenta uppsett í dálka] 45. fundur, 135. lþ.

Almannatryggingar o.fl., frh. 3. umr.

Stjfrv., 195. mál (verkaskipting ráðuneyta, kaup á heilbrigðisþjónustu). --- Þskj. 210 (með áorðn. breyt. á þskj. 400), brtt. 501.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:59]

Brtt. 501 felld með 35:9 atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁI, ÁÞS, BJJ, JBjarn, MS, SF, ÞBack, ÖJ.
nei:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁJ, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BjörgvS, BjörkG, BBj, EMS, EBS, GHH, GMJ, GuðbH, GSB, HHj, HerdÞ, IllG, ISG, JónG, JM, KVM, KaJúl, KÓ, KHG, LB, ÓN, PHB, RR, SKK, StB, TH, ÞKG, ÞKM.

19 þm. (ÁPÁ, ÁMM, BjarnB, BjH, EKG, GÞÞ, GÁ, GSv, HöskÞ, JóhS, KJak, KolH, KÞJ, KLM, REÁ, SJS, SVÓ, VS, ÖS) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[16:58]

Ögmundur Jónasson:


Frv. samþ. með 35 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁJ, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BjörgvS, BjörkG, BBj, EMS, EBS, GHH, GMJ, GuðbH, GSB, HHj, HerdÞ, IllG, ISG, JónG, JM, KVM, KaJúl, KÓ, KHG, LB, ÓN, PHB, RR, SKK, StB, TH, ÞKG, ÞKM.

9 þm. (AtlG, ÁI, ÁÞS, BJJ, JBjarn, MS, SF, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

19 þm. (ÁPÁ, ÁMM, BjarnB, BjH, EKG, GÞÞ, GÁ, GSv, HöskÞ, JóhS, KJak, KolH, KÞJ, KLM, REÁ, SJS, SVÓ, VS, ÖS) fjarstaddir.