2007-12-14 17:00:16# 135. lþ.#F 45.#4. fundur. Tilfærsla verkefna innan Stjórnarráðs Íslands., til 17:01:28| A gert 19 11:36
[prenta uppsett í dálka] 45. fundur, 135. lþ.

Tilfærsla verkefna innan Stjórnarráðs Íslands, frh. 3. umr.

Stjfrv., 130. mál (breyting ýmissa laga). --- Þskj. 131 (með áorðn. breyt. á þskj. 337), frhnál. 529, brtt. 500.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[17:00]

Brtt. 500 samþ. með 36 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁJ, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BjörgvS, BjörkG, BBj, EMS, EBS, GHH, GMJ, GuðbH, GSB, HHj, HerdÞ, IllG, ISG, JónG, JM, KVM, KaJúl, KÓ, KHG, KÞJ, LB, ÓN, PHB, RR, SKK, StB, TH, ÞKG, ÞKM.

9 þm. (AtlG, ÁI, ÁÞS, BJJ, JBjarn, MS, SF, ÞBack, ÖJ) greiddu ekki atkv.

18 þm. (ÁPÁ, ÁMM, BjarnB, BjH, EKG, GÞÞ, GÁ, GSv, HöskÞ, JóhS, KJak, KolH, KLM, REÁ, SJS, SVÓ, VS, ÖS) fjarstaddir.

Frv., svo breytt, samþ. með 35 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁJ, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BjörgvS, BjörkG, BBj, EMS, EBS, GHH, GMJ, GuðbH, GSB, HHj, HerdÞ, IllG, ISG, JónG, JM, KVM, KÓ, KHG, KÞJ, LB, ÓN, PHB, RR, SKK, StB, TH, ÞKG, ÞKM.

7 þm. (AtlG, ÁI, ÁÞS, JBjarn, MS, SF, ÞBack) greiddu ekki atkv.

21 þm. (ÁPÁ, ÁMM, BJJ, BjarnB, BjH, EKG, GÞÞ, GÁ, GSv, HöskÞ, JóhS, KJak, KaJúl, KolH, KLM, REÁ, SJS, SVÓ, VS, ÖJ, ÖS) fjarstaddur.