2007-12-14 17:26:33# 135. lþ.#F 45.#16. fundur. Innflutningur dýra., til 17:28:05| A gert 10 16:31
[prenta uppsett í dálka] 45. fundur, 135. lþ.

Innflutningur dýra, frh. 2. umr.

Stjfrv., 204. mál (ákvörðunarvald til yfirdýralæknis). --- Þskj. 219, nál. 480.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[17:26]

1. gr. samþ. með 48 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, AtlG, ÁÓÁ, ÁI, ÁKÓ, ÁJ, ÁÞS, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjH, BjörgvS, BjörkG, BBj, EMS, EBS, GHH, GMJ, GuðbH, GSB, GÞÞ, HHj, HerdÞ, IllG, ISG, JóhS, JBjarn, JónG, JM, KaJúl, KÓ, KHG, KÞJ, LB, MS, ÓN, PHB, RR, SKK, SF, SJS, StB, TH, ÞKG, ÞKM, ÞBack, ÖJ.

1 þm. (GÁ) greiddi ekki atkv.

14 þm. (ÁPÁ, ÁMM, BjarnB, EKG, GSv, HöskÞ, KVM, KJak, KolH, KLM, REÁ, SVÓ, VS, ÖS) fjarstaddir.

2.--4. gr. samþ. með 48 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 480, (ný 5. gr.) samþ. með 48 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.