2007-12-14 17:42:18# 135. lþ.#F 46.#1. fundur. Þingsköp Alþingis., til 17:51:03| A gert 15 14:25
[prenta uppsett í dálka] 46. fundur, 135. lþ.

Þingsköp Alþingis, frh. 3. umr.

Frv. StB o.fl., 293. mál (starfstími Alþingis, eftirlitshlutverk, ræðutími o.fl.). --- Þskj. 333 (með áorðn. breyt. á þskj. 499).

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[17:50]

[17:42]

Steingrímur J. Sigfússon (um atkvæðagreiðslu):


Frv. samþ. með 43:7 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁJ, ÁRJ, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjH, BjörgvS, BjörkG, BBj, EMS, EBS, GHH, GMJ, GuðbH, GSB, GÞÞ, GÁ, HHj, HerdÞ, IllG, JóhS, JónG, JM, KVM, KaJúl, KÓ, KHG, KÞJ, LB, MS, ÓN, PHB, REÁ, RR, SKK, SF, StB, TH, ÞKM, ÖS.
nei:
AtlG, ÁI, ÁÞS, JBjarn, SJS, ÞBack, ÖJ.

13 þm. (ÁPÁ, ÁMM, BjarnB, EKG, GSv, HöskÞ, ISG, KJak, KolH, KLM, SVÓ, VS, ÞKG) fjarstaddir.

3 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[17:47]

Ellert B. Schram:


[17:48]

Pétur H. Blöndal:


[17:49]

Siv Friðleifsdóttir: