Fundargerð 135. þingi, 36. fundi, boðaður 2007-12-04 13:30, stóð 13:30:04 til 22:37:27 gert 5 8:3
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

36. FUNDUR

þriðjudaginn 4. des.,

kl. 1.30 miðdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:


Varamaður tekur þingsæti.

[13:30]

Forseti tilkynnti að Þórunn Kolbeins Matthíasdóttir tæki sæti Guðjóns A. Kristjánssonar.

Þórunn Kolbeins Matthíasdóttir, 6. þm. Norðvest., undirritaði drengskaparheit um að halda stjórnarskrána.


Tilkynning um dagskrá.

[13:32]

Forseti tilkynnti að áður en gengið yrði til dagskrár færi fram utandagskrárumræða að beiðni hv. 4. þm. Norðaust.

[13:32]

Útbýting þingskjala:


Athugasemdir um störf þingsins.

Áherslur íslenskra stjórnvalda í loftslagsmálum.

[13:32]

Málshefjandi var umhverfisráðherra Þórunn Sveinbjarnardóttir.

[13:55]

Útbýting þingskjals:


Umræður utan dagskrár.

Fjárhagur sveitarfélaga og samskipti ríkisins við þau.

[13:55]

Málshefjandi var Steingrímur J. Sigfússon.


Um fundarstjórn.

Frumvarp um skráningu og mat fasteigna.

[14:28]

Málshefjandi var Árni Þór Sigurðsson.


Tilfærsla verkefna innan Stjórnarráðs Íslands, 2. umr.

Stjfrv., 130. mál (breyting ýmissa laga). --- Þskj. 131, nál. 336 og 381, brtt. 337.

[14:31]

[16:33]

Útbýting þingskjala:

[18:09]

Útbýting þingskjala:

Umræðu frestað.

[Fundarhlé. --- 18:10]


Um fundarstjórn.

Tekjuhlið fjárlagafrumvarpsins.

[20:03]


Ráðstöfun á söluandvirði Landssímans hf., 1. umr.

Stjfrv., 304. mál (frestun framkvæmda). --- Þskj. 376.

[20:13]

Umræðu lokið.
Frumvarpið gengur til 2. umræðu og efh.- og skattn.


Um fundarstjórn.

Frumvarp um skráningu og mat fasteigna.

[20:42]

Málshefjandi var Árni Þór Sigurðsson.


Skráning og mat fasteigna, 1. umr.

Stjfrv., 289. mál (nýir gjaldstofnar). --- Þskj. 325.

[20:46]

Umræðu lokið.
Frumvarpið gengur til 2. umræðu og efh.- og skattn.


Tekjuskattur, 1. umr.

Stjfrv., 290. mál (hækkun viðmiðunarfjárhæða, greiðsla barnabóta o.fl.). --- Þskj. 326.

[21:18]

Umræðu lokið.
Frumvarpið gengur til 2. umræðu og efh.- og skattn.


Íslensk alþjóðleg skipaskrá, 1. umr.

Stjfrv., 291. mál (frestun gildistöku laganna). --- Þskj. 331.

[22:07]

Umræðu frestað.

[Fundarhlé. --- 22:12]


Fjarskipti, 1. umr.

Stjfrv., 305. mál (hækkun jöfunargjalds). --- Þskj. 377.

[22:32]

Umræðu lokið.
Frumvarpið gengur til 2. umræðu og samgn.

Fundi slitið kl. 22:37.

---------------