Fundargerð 135. þingi, 42. fundi, boðaður 2007-12-12 10:30, stóð 10:30:01 til 03:08:11 gert 13 8:9
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

42. FUNDUR

miðvikudaginn 12. des.,

kl. 10.30 árdegis.

Dagskrá:

Aðalmaður tekur sæti á ný:

Fjarvistarleyfi:


Tilkynning um dagskrá.

[10:32]

Forseti tilkynnti að kl. hálffjögur færi fram utandagskrárumræða að beiðni hv. 3. þm. Suðurk.

[10:33]

Útbýting þingskjala:


Almannatryggingar o.fl., frh. 2. umr.

Stjfrv., 195. mál (verkaskipting ráðuneyta, kaup á heilbrigðisþjónustu). --- Þskj. 210, nál. 399 og 401, brtt. 400.

[10:34]


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.


Tilfærsla verkefna innan Stjórnarráðs Íslands, frh. 2. umr.

Stjfrv., 130. mál (breyting ýmissa laga). --- Þskj. 131, nál. 336 og 381, brtt. 337.

[10:49]


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.


Erfðafjárskattur, frh. 2. umr.

Stjfrv., 206. mál (fasteignir í eigu erlendra dánarbúa o.fl.). --- Þskj. 224, nál. 416.

[11:20]


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.


Olíugjald og kílómetragjald, frh. 2. umr.

Stjfrv., 231. mál (ótímabundin lækkun olíugjalds og kílómetragjalds). --- Þskj. 250, nál. 417.

[11:21]


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.


Aukatekjur ríkissjóðs, frh. 2. umr.

Stjfrv., 234. mál (lagatilvísanir og fjárhæð gjalds fyrir vegabréfaþjónustu). --- Þskj. 253, nál. 422, brtt. 423.

[11:23]


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.


Ársreikningar, frh. 2. umr.

Stjfrv., 230. mál (EES-reglur o.fl.). --- Þskj. 249, nál. 447.

[11:25]


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.


Kjararáð, frh. 2. umr.

Stjfrv., 237. mál (úrskurðarvald ráðsins). --- Þskj. 257, nál. 424.

[11:27]


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.


Fjarskipti, frh. 2. umr.

Stjfrv., 305. mál (hækkun jöfnunargjalds). --- Þskj. 377, nál. 421.

[11:29]


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.


Greiðslur til foreldra langveikra og alvarlega fatlaðra barna, frh. 2. umr.

Stjfrv., 209. mál (tekjutengdar greiðslur, foreldrar utan vinnumarkaðar). --- Þskj. 227, nál. 435, brtt. 436.

[11:30]


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.


Greiðslur Atvinnuleysistryggingasjóðs vegna fiskvinnslufólks, frh. 2. umr.

Stjfrv., 162. mál (fjölgun greiðsludaga). --- Þskj. 174, nál. 425, brtt. 426.

[11:35]


Frumvarpið gengur til 3. umræðu.

[11:37]

Útbýting þingskjala:


Afbrigði um dagskrármál.

[11:37]


Fjárlög 2008, 3. umr.

Stjfrv., 1. mál. --- Þskj. 380, frhnál. 427, 457 og 458, brtt. 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 461, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476 og 477.

[11:38]

[12:57]

Útbýting þingskjala:

[Fundarhlé. --- 12:58]

[13:29]

Umræðu frestað.


Umræður utan dagskrár.

Staða þjóðkirkju, kristni og kristinfræðslu.

[15:29]

Málshefjandi var Guðni Ágústsson.

[Fundarhlé. --- 16:03]


Fjárlög 2008, frh. 3. umr.

Stjfrv., 1. mál. --- Þskj. 380, frhnál. 427, 457 og 458, brtt. 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 461, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476 og 477.

[18:00]

[18:22]

Útbýting þingskjala:

[Fundarhlé. --- 19:01]

[20:15]

[23:03]

Útbýting þingskjala:

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.

Út af dagskrá voru tekin 12.--17. mál.

Fundi slitið kl. 03:08.

---------------