Fundargerð 135. þingi, 96. fundi, boðaður 2008-04-29 13:30, stóð 13:30:00 til 18:57:30 gert 30 7:48
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

96. FUNDUR

þriðjudaginn 29. apríl,

kl. 1.30 miðdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:


Störf þingsins.

Efnahagsmál -- málefni geðfatlaðra.

[13:30]

Umræðu lokið.


Samræmd neyðarsvörun, 2. umr.

Stjfrv., 191. mál (heildarlög). --- Þskj. 205, nál. 924, brtt. 925.

[14:06]

Umræðu (atkvæðagreiðslu) frestað.


Breytt stjórn fiskveiða í samræmi við úrskurð mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðanna, fyrri umr.

Þáltill. JM o.fl., 339. mál. --- Þskj. 575.

[14:36]

[16:48]

Útbýting þingskjala:

[18:07]

Útbýting þingskjala:

Umræðu lokið.
Tillagan gengur til síðari umræðu og sjútv.- og landbn.

Út af dagskrá voru tekin 4.--9. mál.

Fundi slitið kl. 18:57.

---------------