2009-03-02 15:36:42# 136. lþ.#F 90.#2. fundur. Tekjustofnar sveitarfélaga og gatnagerðargjald., til 15:38:30| A gert 3 7:46
[prenta uppsett í dálka] 90. fundur, 136. lþ.

Tekjustofnar sveitarfélaga og gatnagerðargjald, frh. 3. umr.

Stjfrv., 185. mál (lögveðsréttur fasteignaskatts og endurgreiðsla gatnagerðargjalds). --- Þskj. 228, frhnál. 586.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:38]

Brtt. í nál. 586 samþ. með 35 shlj. atkv.

Frv., svo breytt, samþ. með 34 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁPÁ, BÁ, BjörkG, BBj, EKG, EMS, EBS, GMJ, GuðbH, GSB, GSv, HSH, HHj, HerdÞ, HöskÞ, JóhS, JBjarn, KVM, KaJúl, LB, MS, MÁ, ÓN, PHB, SKK, SF, SJS, SVÓ, StB, VS, ÞBack, ÖJ, ÖS.

29 þm. (ArnbS, ÁÓÁ, ÁI, ÁKÓ, ÁJ, ÁMM, ÁÞS, ÁRJ, ÁMöl, BJJ, BjarnB, BjörgvS, EyH, GHH, GAK, GÞÞ, IllG, JónG, JM, KJak, KÓ, KolH, KHG, KÞJ, KLM, REÁ, RR, ÞKG, ÞSveinb) fjarstaddir.