2009-03-04 12:31:41# 136. lþ.#F 92.#2. fundur. Eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara., til 12:41:50| A gert 12 13:0
[prenta uppsett í dálka] 92. fundur, 136. lþ.

Eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara, frh. 2. umr.

Stjfrv., 313. mál (afnám laganna). --- Þskj. 543, nál. 624, brtt. 627.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[12:35]

[12:32]

Árni Þór Sigurðsson (um atkvæðagreiðslu):


[12:33]

Siv Friðleifsdóttir (um atkvæðagreiðslu):


[12:34]

Pétur H. Blöndal (um atkvæðagreiðslu):


1. gr. samþ. með 40 shlj. atkv.

2.--3. gr. samþ. með 41 shlj. atkv.

Brtt. 627,1 felld með 25:12 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMöl, BjörkG, JM, KÓ, KÞJ, ÓN, PHB, RR, SKK, StB, ÞKG.
nei:
AtlG, ÁÓÁ, ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, EMS, GMJ, GuðbH, GSv, HSH, HHj, JóhS, JBjarn, KVM, KaJúl, KolH, KHG, KLM, LB, MS, SF, SJS, VS, ÞSveinb, ÖS.

3 þm. (BÁ, BjarnB, MÁ) greiddu ekki atkv.

23 þm. (ÁKÓ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BJJ, BjörgvS, BBj, EKG, EBS, EyH, GHH, GSB, GAK, GÞÞ, HerdÞ, HöskÞ, IllG, JónG, KJak, REÁ, SVÓ, ÞBack, ÖJ) fjarstaddir.

2 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[12:36]

Pétur H. Blöndal:


[12:37]

Árni Þór Sigurðsson:


4. gr. samþ. með 35:1 atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁÓÁ, ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, ÁMöl, BÁ, BjörkG, EMS, GMJ, GuðbH, GSv, HSH, HHj, JóhS, JBjarn, JM, KVM, KÓ, KolH, KHG, KLM, LB, MS, MÁ, ÓN, SKK, SF, SJS, SVÓ, StB, VS, ÞKG, ÞSveinb, ÖS.
nei:
PHB.

2 þm. (ArnbS, RR) greiddu ekki atkv.

25 þm. (ÁKÓ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BJJ, BjarnB, BjörgvS, BBj, EKG, EBS, EyH, GHH, GSB, GAK, GÞÞ, HerdÞ, HöskÞ, IllG, JónG, KJak, KaJúl, KÞJ, REÁ, ÞBack, ÖJ) fjarstaddir.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[12:39]

Pétur H. Blöndal:


5. gr. samþ. með 39 shlj. atkv.

Brtt. 627,2 felld með 27:11 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁMöl, BjörkG, JM, KÓ, KÞJ, ÓN, PHB, RR, SKK, ÞKG.
nei:
AtlG, ÁÓÁ, ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, EMS, GMJ, GuðbH, GSv, HSH, HHj, JóhS, JBjarn, KVM, KaJúl, KolH, KHG, KLM, LB, MS, MÁ, SF, SJS, SVÓ, VS, ÞSveinb, ÖS.

3 þm. (BÁ, BjarnB, StB) greiddu ekki atkv.

22 þm. (ÁKÓ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, BJJ, BjörgvS, BBj, EKG, EBS, EyH, GHH, GSB, GAK, GÞÞ, HerdÞ, HöskÞ, IllG, JónG, KJak, REÁ, ÞBack, ÖJ) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.