2009-03-05 13:38:36# 136. lþ.#F 95.#3. fundur. Eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara., til 13:54:27| A gert 5 16:31
[prenta uppsett í dálka] 95. fundur, 136. lþ.

Eftirlaun forseta Íslands, ráðherra, alþingismanna og hæstaréttardómara, frh. 3. umr.

Stjfrv., 313. mál (afnám laganna). --- Þskj. 543, frhnál. 649.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:39]

Brtt. í nál. 649 samþ. með 33 shlj. atkv.

Frv., svo breytt, samþ. með 34 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁÓÁ, ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, BÁ, BJJ, BjarnB, BBj, EyH, GMJ, GuðbH, GSB, GSv, HSH, HHj, IllG, JM, KVM, KaJúl, KÓ, MS, MÁ, ÓN, PHB, RR, SKK, SF, SJS, StB, VS, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ.

29 þm. (ArnbS, ÁKÓ, ÁJ, ÁMM, ÁRJ, ÁMöl, BjörgvS, BjörkG, EKG, EMS, EBS, GHH, GAK, GÞÞ, HerdÞ, HöskÞ, JóhS, JBjarn, JónG, KJak, KolH, KHG, KÞJ, KLM, LB, REÁ, SVÓ, ÞKG, ÖS) fjarstaddir.

10 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[13:40]

Heilbrigðisráðherra (Ögmundur Jónasson):


[13:42]

Mörður Árnason:


[13:43]

Sigurður Kári Kristjánsson:


[13:45]

Birkir J. Jónsson:


[13:46]

Fjármálaráðherra (Steingrímur J. Sigfússon):


[13:47]

Helgi Hjörvar:


[13:48]

Siv Friðleifsdóttir:


[13:50]

Árni Páll Árnason:


[13:51]

Grétar Mar Jónsson:


[13:52]

Gunnar Svavarsson:


[13:53]

Ragnheiður Ríkharðsdóttir: