2009-03-12 14:06:51# 136. lþ.#F 101.#3. fundur. Íslensk málstefna., til 14:09:46| A gert 12 17:22
[prenta uppsett í dálka] 101. fundur, 136. lþ.

Íslensk málstefna, frh. síðari umr.

Stjtill., 198. mál. --- Þskj. 248, nál. 594.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:09]

[14:07]

Mörður Árnason (um atkvæðagreiðslu):


[14:08]

Menntamálaráðherra (Katrín Jakobsdóttir) (um atkvæðagreiðslu):


Brtt. í nál. 594 samþ. með 36 shlj. atkv.

Tillgr., svo breytt, samþ. með 36 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Till., svo breytt, samþ. með 36 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁÓÁ, ÁI, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁRJ, BJJ, BjörgvS, EMS, EBS, EyH, GMJ, GuðbH, GSv, HSH, HHj, IllG, JBjarn, KVM, KJak, KaJúl, KolH, KLM, LB, MS, MÁ, PHB, RR, SF, SJS, SVÓ, StB, VS, ÞSveinb, ÞBack, ÖS.

27 þm. (ArnbS, ÁJ, ÁMM, ÁÞS, ÁMöl, BÁ, BjarnB, BjörkG, BBj, EKG, GHH, GSB, GAK, GÞÞ, HerdÞ, HöskÞ, JóhS, JónG, JM, KÓ, KHG, KÞJ, ÓN, REÁ, SKK, ÞKG, ÖJ) fjarstaddir.