2009-03-16 16:19:04# 136. lþ.#F 104.#3. fundur. Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins., til 16:25:32| A gert 17 9:35
[prenta uppsett í dálka] 104. fundur, 136. lþ.

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, frh. síðari umr.

Þáltill. ÁÓÁ o.fl., 13. mál. --- Þskj. 13, nál. 672.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:24]

[16:19]

Ágúst Ólafur Ágústsson (um atkvæðagreiðslu):


[16:20]

Siv Friðleifsdóttir (um atkvæðagreiðslu):


[16:21]

Álfheiður Ingadóttir (um atkvæðagreiðslu):


[16:22]

Félags- og tryggingamálaráðherra (Ásta R. Jóhannesdóttir) (um atkvæðagreiðslu):


Brtt. í nál. 672 samþ. með 44 shlj. atkv.

Tillgr., svo breytt, samþ. með 45 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Till., svo breytt, samþ. með 45 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, AtlG, ÁÓÁ, ÁI, ÁJ, ÁÞS, ÁRJ, ÁMöl, BJJ, BjarnB, BjörkG, EMS, EBS, EyH, GMJ, GuðbH, GSB, GAK, GSv, HSH, HHj, HerdÞ, JóhS, JBjarn, JM, KVM, KaJúl, KolH, KHG, KÞJ, KLM, MS, MÁ, ÓN, PHB, REÁ, RR, SKK, SF, SJS, SVÓ, StB, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack.

18 þm. (ÁKÓ, ÁPÁ, ÁMM, BÁ, BjörgvS, BBj, EKG, GHH, GÞÞ, HöskÞ, IllG, JónG, KJak, KÓ, LB, VS, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.