2009-03-16 16:27:34# 136. lþ.#F 104.#5. fundur. Iðnaðarmálagjald., til 16:29:18| A gert 24 10:57
[prenta uppsett í dálka] 104. fundur, 136. lþ.

Iðnaðarmálagjald, frh. 2. umr.

Stjfrv., 357. mál. --- Þskj. 607, nál. 694.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:28]

1. gr. samþ. með 37 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, AtlG, ÁÓÁ, ÁI, ÁJ, ÁÞS, ÁRJ, ÁMöl, BJJ, BjarnB, BjörkG, EMS, EBS, EyH, GMJ, GuðbH, GSB, GAK, GSv, HSH, HHj, HerdÞ, JóhS, JBjarn, KVM, KaJúl, KolH, KHG, KÞJ, KLM, REÁ, SF, SJS, SVÓ, StB, ÞSveinb, ÞBack.

5 þm. (JM, ÓN, PHB, RR, SKK) greiddu ekki atkv.

21 þm. (ÁKÓ, ÁPÁ, ÁMM, BÁ, BjörgvS, BBj, EKG, GHH, GÞÞ, HöskÞ, IllG, JónG, KJak, KÓ, LB, MS, MÁ, VS, ÞKG, ÖJ, ÖS) fjarstaddur.

2. gr. samþ. með 27 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁÓÁ, ÁI, ÁÞS, ÁRJ, BJJ, EMS, EBS, EyH, GMJ, GuðbH, GAK, GSv, HSH, HHj, JóhS, JBjarn, KVM, KaJúl, KolH, KHG, KLM, SF, SJS, SVÓ, ÞSveinb, ÞBack.

15 þm. (ArnbS, ÁJ, ÁMöl, BjarnB, BjörkG, GSB, HerdÞ, JM, KÞJ, ÓN, PHB, REÁ, RR, SKK, StB) greiddu ekki atkv.

21 þm. (ÁKÓ, ÁPÁ, ÁMM, BÁ, BjörgvS, BBj, EKG, GHH, GÞÞ, HöskÞ, IllG, JónG, KJak, KÓ, LB, MS, MÁ, VS, ÞKG, ÖJ, ÖS) fjarstaddur.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.