2009-03-16 16:29:20# 136. lþ.#F 104.#6. fundur. Gjaldþrotaskipti o.fl., til 16:33:16| A gert 24 10:57
[prenta uppsett í dálka] 104. fundur, 136. lþ.

Gjaldþrotaskipti o.fl., frh. 2. umr.

Stjfrv., 281. mál (greiðsluaðlögun). --- Þskj. 507, nál. 710.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:31]

[16:29]

Sigurður Kári Kristjánsson (um atkvæðagreiðslu):


Brtt. í nál. 710,1 (ný grein, verður 1. gr.) samþ. með 40 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 710,2 samþ. með 27 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁÓÁ, ÁI, ÁÞS, ÁRJ, BJJ, EMS, EBS, EyH, GMJ, GuðbH, GAK, GSv, HSH, HHj, JóhS, JBjarn, KVM, KaJúl, KolH, KHG, KLM, SF, SJS, SVÓ, ÞSveinb, ÞBack.

14 þm. (ArnbS, ÁJ, BjarnB, BjörkG, GSB, HerdÞ, JM, KÞJ, ÓN, PHB, REÁ, RR, SKK, StB) greiddu ekki atkv.

22 þm. (ÁKÓ, ÁPÁ, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BjörgvS, BBj, EKG, GHH, GÞÞ, HöskÞ, IllG, JónG, KJak, KÓ, LB, MS, MÁ, VS, ÞKG, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

1. gr. (verður 2. gr.), svo breytt, samþ. með 27 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁÓÁ, ÁI, ÁÞS, ÁRJ, BJJ, EMS, EBS, EyH, GMJ, GuðbH, GAK, GSv, HSH, HHj, JóhS, JBjarn, KVM, KaJúl, KolH, KHG, KLM, SF, SJS, SVÓ, ÞSveinb, ÞBack.

14 þm. (ArnbS, ÁJ, BjarnB, BjörkG, GSB, HerdÞ, JM, KÞJ, ÓN, PHB, REÁ, RR, SKK, StB) greiddu ekki atkv.

22 þm. (ÁKÓ, ÁPÁ, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BjörgvS, BBj, EKG, GHH, GÞÞ, HöskÞ, IllG, JónG, KJak, KÓ, LB, MS, MÁ, VS, ÞKG, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

2.--3. gr. (verða 3.--4. gr.) samþ. með 41 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 710,3 (ákv. til brb. fellur brott) samþ. með 41 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.