2009-03-16 16:34:34# 136. lþ.#F 104.#8. fundur. Sala fasteigna, fyrirtækja og skipa., til 16:34:48| A gert 24 10:57
[prenta uppsett í dálka] 104. fundur, 136. lþ.

Sala fasteigna, fyrirtækja og skipa, frh. 3. umr.

Frv. viðskn., 371. mál (frestun innheimtu eftirlitsgjalds). --- Þskj. 626.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:34]

Frv. samþ. með 39 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, AtlG, ÁÓÁ, ÁI, ÁÞS, ÁRJ, BJJ, BjarnB, BjörkG, EMS, EBS, EyH, GMJ, GuðbH, GSB, GAK, GSv, HSH, HHj, HerdÞ, JóhS, JBjarn, JM, KVM, KaJúl, KolH, KHG, KÞJ, KLM, MÁ, ÓN, PHB, REÁ, RR, SF, SJS, SVÓ, StB, ÞBack.

24 þm. (ÁKÓ, ÁPÁ, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BjörgvS, BBj, EKG, GHH, GÞÞ, HöskÞ, IllG, JónG, KJak, KÓ, LB, MS, SKK, VS, ÞKG, ÞSveinb, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.