2009-03-16 16:45:21# 136. lþ.#F 104.#10. fundur. Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 114/2007, um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn., til 16:48:13| A gert 24 10:57
[prenta uppsett í dálka] 104. fundur, 136. lþ.

Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 114/2007, um breytingu á IX. viðauka við EES-samninginn, frh. síðari umr.

Stjtill., 361. mál (fjármálaþjónusta). --- Þskj. 612, nál. 708.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:48]

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Till. samþ. með 32 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, AtlG, ÁI, ÁÞS, ÁRJ, BjarnB, BjörkG, EMS, EBS, EyH, GuðbH, GSB, GSv, HHj, HerdÞ, JóhS, JBjarn, JM, KVM, KaJúl, KolH, KHG, KÞJ, KLM, ÓN, PHB, RR, SF, SJS, SVÓ, StB, ÞBack.

31 þm. (ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjörgvS, BBj, EKG, GHH, GMJ, GAK, GÞÞ, HSH, HöskÞ, IllG, JónG, KJak, KÓ, LB, MS, MÁ, REÁ, SKK, VS, ÞKG, ÞSveinb, ÖJ, ÖS) fjarstaddur.