2009-03-16 16:48:14# 136. lþ.#F 104.#11. fundur. Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 142/2007, um breytingu á VII. viðauka og bókun 37 við EES., til 16:48:55| A gert 17 13:20
[prenta uppsett í dálka] 104. fundur, 136. lþ.

Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 142/2007, um breytingu á VII. viðauka og bókun 37 við EES-samninginn, frh. síðari umr.

Stjtill., 373. mál (gagnkvæm viðurkenning á starfsmenntun og hæfi). --- Þskj. 630, nál. 704.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:48]

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Till. samþ. með 33 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, AtlG, ÁI, ÁÞS, ÁRJ, BjarnB, BjörkG, EMS, EBS, EyH, GuðbH, GSB, GSv, HHj, HerdÞ, JóhS, JM, KVM, KaJúl, KolH, KHG, KÞJ, KLM, MÁ, ÓN, PHB, RR, SF, SJS, SVÓ, StB, ÞKG, ÞBack.

30 þm. (ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BÁ, BJJ, BjörgvS, BBj, EKG, GHH, GMJ, GAK, GÞÞ, HSH, HöskÞ, IllG, JBjarn, JónG, KJak, KÓ, LB, MS, REÁ, SKK, VS, ÞSveinb, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.