2009-03-30 16:14:42# 136. lþ.#F 117.#2. fundur. Gjaldþrotaskipti o.fl., til 16:21:47| A gert 31 7:48
[prenta uppsett í dálka] 117. fundur, 136. lþ.

Gjaldþrotaskipti o.fl., frh. 3. umr.

Stjfrv., 281. mál (greiðsluaðlögun). --- Þskj. 735, frhnál. 790.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:21]

[16:16]

Sigurður Kári Kristjánsson (um atkvæðagreiðslu):


[16:17]

Árni Páll Árnason (um atkvæðagreiðslu):


[16:18]

Siv Friðleifsdóttir (um atkvæðagreiðslu):


[16:20]

Álfheiður Ingadóttir (um atkvæðagreiðslu):


Brtt. í nál. 790 samþ. með 48 shlj. atkv.

Frv., svo breytt, samþ. með 46 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, AtlG, ÁÓÁ, ÁI, ÁPÁ, ÁJ, ÁMM, ÁÞS, ÁMöl, BjarnB, BjörkG, BBj, DPál, EKG, EBS, EyH, GMJ, GuðbH, GSB, GAK, GSv, HHj, HerdÞ, HöskÞ, IllG, JBjarn, JM, KVM, KaJúl, KÓ, KÞJ, KLM, KHeim, MS, ÓN, PHB, REÁ, SKK, SF, SJS, SVÓ, StB, VS, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack.

17 þm. (ÁKÓ, ÁRJ, BÁ, BJJ, BjörgvS, EMS, GÞÞ, HSH, JóhS, JónG, KJak, KolH, KHG, LB, RR, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.