2009-03-30 16:22:16# 136. lþ.#F 117.#4. fundur. Náms- og starfsráðgjafar., til 16:22:39| A gert 14 15:6
[prenta uppsett í dálka] 117. fundur, 136. lþ.

Náms- og starfsráðgjafar, frh. 3. umr.

Frv. menntmn., 422. mál (heildarlög, EES-reglur). --- Þskj. 715.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:22]

Frv. samþ. með 47 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, AtlG, ÁÓÁ, ÁI, ÁPÁ, ÁJ, ÁMM, ÁÞS, ÁRJ, ÁMöl, BjarnB, BjörkG, BBj, DPál, EKG, EBS, EyH, GMJ, GuðbH, GSB, GAK, GSv, HHj, HerdÞ, HöskÞ, IllG, JBjarn, JM, KVM, KaJúl, KÓ, KÞJ, KLM, KHeim, LB, MS, ÓN, PHB, REÁ, SKK, SF, SJS, SVÓ, StB, VS, ÞKG, ÞSveinb.

16 þm. (ÁKÓ, BÁ, BJJ, BjörgvS, EMS, GÞÞ, HSH, JóhS, JónG, KJak, KolH, KHG, RR, ÞBack, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.