2009-03-30 16:22:40# 136. lþ.#F 117.#5. fundur. Tóbaksvarnir., til 16:25:24| A gert 14 15:6
[prenta uppsett í dálka] 117. fundur, 136. lþ.

Tóbaksvarnir, frh. 3. umr.

Stjfrv., 162. mál (EES-reglur, varúðarmerking og auglýsingar). --- Þskj. 190.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:25]

[16:22]

Ásta Möller (um atkvæðagreiðslu):


[16:23]

Siv Friðleifsdóttir (um atkvæðagreiðslu):


Frv. samþ. með 47 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, AtlG, ÁÓÁ, ÁI, ÁPÁ, ÁJ, ÁMM, ÁÞS, ÁRJ, ÁMöl, BjarnB, BjörkG, BBj, DPál, EKG, EBS, EyH, GuðbH, GSB, GAK, GSv, HHj, HerdÞ, HöskÞ, IllG, JBjarn, JM, KVM, KaJúl, KÓ, KÞJ, KLM, KHeim, LB, MS, ÓN, PHB, REÁ, SKK, SF, SJS, SVÓ, StB, VS, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack.

1 þm. (GMJ) greiddi ekki atkv.

15 þm. (ÁKÓ, BÁ, BJJ, BjörgvS, EMS, GÞÞ, HSH, JóhS, JónG, KJak, KolH, KHG, RR, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.