2009-03-30 16:25:25# 136. lþ.#F 117.#6. fundur. Málefni aldraðra., til 16:27:17| A gert 14 15:6
[prenta uppsett í dálka] 117. fundur, 136. lþ.

Málefni aldraðra, frh. 3. umr.

Stjfrv., 412. mál (gjald í Framkvæmdasjóð). --- Þskj. 792.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:27]

[16:25]

Ásta Möller (um atkvæðagreiðslu):


Frv. samþ. með 47 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁÓÁ, ÁI, ÁPÁ, ÁJ, ÁMM, ÁÞS, ÁRJ, ÁMöl, BjarnB, BjörkG, BBj, DPál, EKG, EBS, EyH, GMJ, GuðbH, GSB, GAK, GSv, HHj, HerdÞ, HöskÞ, IllG, JBjarn, JM, KVM, KaJúl, KÓ, KÞJ, KLM, KHeim, LB, MS, ÓN, PHB, REÁ, SKK, SF, SJS, SVÓ, StB, VS, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack.

16 þm. (ArnbS, ÁKÓ, BÁ, BJJ, BjörgvS, EMS, GÞÞ, HSH, JóhS, JónG, KJak, KolH, KHG, RR, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.