2009-03-30 16:36:34# 136. lþ.#F 117.#10. fundur. Rannsóknarstofnun um utanríkis- og öryggismál., til 16:39:51| A gert 31 7:48
[prenta uppsett í dálka] 117. fundur, 136. lþ.

Rannsóknarstofnun um utanríkis- og öryggismál, frh. síðari umr.

Þáltill. VS o.fl., 20. mál. --- Þskj. 20, nál. 765.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:39]

[16:36]

Björn Bjarnason (um atkvæðagreiðslu):


[16:37]

Valgerður Sverrisdóttir (um atkvæðagreiðslu):


Brtt. í nál. 765 (ný tillögugr.) samþ. með 25 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁÓÁ, ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, ÁRJ, EBS, EyH, GuðbH, GSv, HHj, HöskÞ, JBjarn, KVM, KaJúl, KLM, KHeim, LB, MS, SF, SJS, SVÓ, VS, ÞSveinb, ÞBack.

23 þm. (ArnbS, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BjarnB, BjörkG, BBj, DPál, EKG, GMJ, GSB, GAK, HerdÞ, IllG, JM, KÓ, KÞJ, ÓN, PHB, REÁ, SKK, StB, ÞKG) greiddu ekki atkv.

15 þm. (ÁKÓ, BÁ, BJJ, BjörgvS, EMS, GÞÞ, HSH, JóhS, JónG, KJak, KolH, KHG, RR, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Till., svo breytt, samþ. með 26 shlj. atkv. og sögðu

 já:
AtlG, ÁÓÁ, ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, ÁRJ, EKG, EBS, EyH, GuðbH, GSv, HHj, HöskÞ, JBjarn, KVM, KaJúl, KLM, KHeim, LB, MS, SF, SJS, SVÓ, VS, ÞSveinb, ÞBack.

22 þm. (ArnbS, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BjarnB, BjörkG, BBj, DPál, GMJ, GSB, GAK, HerdÞ, IllG, JM, KÓ, KÞJ, ÓN, PHB, REÁ, SKK, StB, ÞKG) greiddu ekki atkv.

15 þm. (ÁKÓ, BÁ, BJJ, BjörgvS, EMS, GÞÞ, HSH, JóhS, JónG, KJak, KolH, KHG, RR, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.