2009-03-31 14:06:43# 136. lþ.#F 118.#3. fundur. Tekjuskattur og staðgreiðsla opinberra gjalda., til 14:10:15| A gert 14 13:19
[prenta uppsett í dálka] 118. fundur, 136. lþ.

Tekjuskattur og staðgreiðsla opinberra gjalda, frh. 2. umr.

Stjfrv., 366. mál (styrkari skattframkvæmd og hömlur gegn skattundanskoti). --- Þskj. 618, nál. 804.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:07]

1. gr. samþ. með 44 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 804,1 (ný 2. gr.) samþ. með 45 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 804,2 samþ. með 45 shlj. atkv.

3. gr., svo breytt, samþ. með 45 shlj. atkv.

4. gr. samþ. með 43 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 804,3 (ný grein, verður 5. gr.) samþ. með 43 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁI, ÁPÁ, ÁMM, ÁÞS, ÁRJ, BÁ, BjörgvS, BjörkG, BBj, DPál, EMS, EBS, EyH, GuðbH, GSB, HSH, HHj, HerdÞ, JBjarn, JónG, JM, KaJúl, KÓ, KHG, KÞJ, KLM, KHeim, LB, MS, ÓN, PHB, REÁ, RR, SKK, SF, SVÓ, StB, VS, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack.

1 þm. (GAK) greiddi ekki atkv.

19 þm. (AtlG, ÁKÓ, ÁJ, ÁMöl, BJJ, BjarnB, EKG, GMJ, GÞÞ, GSv, HöskÞ, IllG, JóhS, KVM, KJak, KolH, SJS, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

5.--10. gr. (verða 6.--11. gr.) samþ. með 43 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 804,4 samþ. með 46 shlj. atkv.

11. gr. (verður 12. gr.), svo breytt, samþ. með 46 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.