2009-03-31 14:11:00# 136. lþ.#F 118.#4. fundur. Endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi., til 14:18:55| A gert 14 13:19
[prenta uppsett í dálka] 118. fundur, 136. lþ.

Endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi, frh. 2. umr.

Stjfrv., 407. mál (hærra endurgreiðsluhlutfall). --- Þskj. 691, nál. 818.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:18]

[14:11]

Katrín Júlíusdóttir (um atkvæðagreiðslu):


[14:12]

Sigurður Kári Kristjánsson (um atkvæðagreiðslu):


[14:13]

Álfheiður Ingadóttir (um atkvæðagreiðslu):


[14:14]

Valgerður Sverrisdóttir (um atkvæðagreiðslu):


[14:15]

Björk Guðjónsdóttir (um atkvæðagreiðslu):


1. gr. samþ. með 40:1 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, ÁRJ, BÁ, BjörkG, BBj, DPál, EMS, EBS, EyH, GMJ, GuðbH, GSB, HSH, HHj, HerdÞ, JBjarn, JónG, KaJúl, KÓ, KHG, KLM, KHeim, LB, MS, ÓN, PHB, REÁ, RR, SKK, SF, SVÓ, StB, VS, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack.
nei:
KÞJ.

1 þm. (JM) greiddi ekki atkv.

21 þm. (AtlG, ÁKÓ, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BJJ, BjarnB, BjörgvS, EKG, GAK, GÞÞ, GSv, HöskÞ, IllG, JóhS, KVM, KJak, KolH, SJS, ÖJ, ÖS) fjarstaddur.

1 þm. gerði svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[14:17]

Pétur H. Blöndal:


2. gr. og ákv. til brb. samþ. með 42:1 atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, ÁÓÁ, ÁI, ÁPÁ, ÁÞS, ÁRJ, BÁ, BjörgvS, BjörkG, BBj, DPál, EMS, EBS, EyH, GMJ, GuðbH, GSB, HSH, HHj, HerdÞ, JBjarn, JónG, KaJúl, KÓ, KHG, KLM, KHeim, LB, MS, ÓN, PHB, REÁ, RR, SKK, SF, SJS, SVÓ, StB, VS, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack.
nei:
KÞJ.

1 þm. (JM) greiddi ekki atkv.

19 þm. (AtlG, ÁKÓ, ÁJ, ÁMM, ÁMöl, BJJ, BjarnB, EKG, GAK, GÞÞ, GSv, HöskÞ, IllG, JóhS, KVM, KJak, KolH, ÖJ, ÖS) fjarstaddir.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.