Útbýting 136. þingi, 91. fundi 2009-03-03 16:39:40, gert 4 8:59

Fjárreiður ríkisins, 372. mál, frv. ÁKÓ o.fl., þskj. 628.

Tollalög, vörugjald og virðisaukaskattur, 365. mál, stjfrv. (fjmrh.), þskj. 617.