Útbýting 136. þingi, 100. fundi 2009-03-11 17:59:23, gert 12 8:36

Fjármálafyrirtæki, 409. mál, stjfrv. (viðskrh.), þskj. 693.

Iðnaðarmálagjald, 357. mál, nál. iðnn., þskj. 694.

Lokafjárlög 2007, 408. mál, stjfrv. (fjmrh.), þskj. 692.