Útbýting 136. þingi, 117. fundi 2009-03-30 15:04:00, gert 14 15:6

Almenn notkun íslensks merkis fyrir ábyrgar fiskveiðar, 430. mál, svar slrh., þskj. 834.

Ábyrgðarmenn, 125. mál, þskj. 814.

Embætti sérstaks saksóknara, 393. mál, þskj. 809.

Evrópuráðsþingið 2008, 453. mál, skýrsla ÍÞER, þskj. 828.

Félagsleg aðstoð, 51. mál, nál. fél.- og trn., þskj. 833.

Icesave-ábyrgðir og flýtimeðferð, 432. mál, svar fjmrh., þskj. 835.

Íslandsstofa, 455. mál, stjfrv. (utanrrh.), þskj. 831.

Lífsýnasöfn, 123. mál, þskj. 811.

Náttúruvernd, 362. mál, þskj. 810.

Niðurgreiðslur húshitunarkostnaðar, 397. mál, þskj. 812.

Veiting ríkisborgararéttar, 454. mál, frv. allshn., þskj. 829.

Veitingastaðir, gististaðir og skemmtanahald, 157. mál, nál. allshn., þskj. 839.

Visthönnun vöru sem notar orku, 335. mál, þskj. 813.