Útbýting 136. þingi, 117. fundi 2009-03-30 17:58:04, gert 14 15:6

Hlutafélög og einkahlutafélög, 356. mál, nál. 1. minni hluta viðskn., þskj. 843; brtt. 1. minni hluta viðskn., þskj. 844.

Ráðgjafarstofa fyrirtækja í greiðsluörðugleikum, 459. mál, þáltill. EyH o.fl., þskj. 842.