2009-04-02 11:31:31# 136. lþ.#F 124.#2. fundur. Endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi., til 11:38:38| A gert 3 7:57
[prenta uppsett í dálka] 124. fundur, 136. lþ.

Endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi, frh. 3. umr.

Stjfrv., 407. mál (hærra endurgreiðsluhlutfall). --- Þskj. 691.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:38]

Frv. samþ. með 41 shlj. atkv. og sögðu

 já:
ArnbS, AtlG, ÁI, ÁMM, ÁÞS, ÁRJ, BÁ, BjörgvS, BBj, DPál, EBS, GMJ, GuðbH, GSB, GSv, HSH, HerdÞ, HöskÞ, JóhS, JBjarn, JM, KaJúl, KÓ, KolH, KHG, KÞJ, KLM, LB, MS, ÓN, PHB, SKK, SF, SJS, StB, VS, ÞKG, ÞSveinb, ÞBack, ÖJ, ÖS.

22 þm. (ÁÓÁ, ÁKÓ, ÁPÁ, ÁJ, ÁMöl, BJJ, BjarnB, BjörkG, EKG, EMS, EyH, GAK, GÞÞ, HHj, IllG, JónG, KVM, KJak, KHeim, REÁ, RR, SVÓ) fjarstaddir.

5 þm. gerðu svofellda grein fyrir atkvæði sínu:

[11:32]

Þorgerður K. Gunnarsdóttir:


[11:33]

Katrín Júlíusdóttir:


[11:34]

Sigurður Kári Kristjánsson:


[11:35]

Iðnaðarráðherra (Össur Skarphéðinsson):


[11:37]

Valgerður Sverrisdóttir: